Dom in vrt

Kako poteka postopek gradnje hiše?

gradnja hiše postopek11

Sam proces poteka tako, da je za pridobitev zemljišča, bodisi z nakupom, dedovanjem ali darilom, ključno imeti ustrezno dokumentacijo. Gradnja hiše postopek zahteva, da se lastništvo izkazuje z overjeno pogodbo, pravnomočnim sklepom o dedovanju ter izpiskom iz zemljiške knjige. Gradnja hiše postopek se nadaljuje s preverjanjem zazidljivosti zemljišča. Pri pristojni občini lahko pridobimo informacije o tem iz prostorskega urbanističnega plana (PUP) ali javnih informacijskih prostorskih sistemov. Po pridobitvi informacij o zazidljivosti se obrnemo na Geodetsko upravo ali pooblaščenega geometra za naročilo geodetskega posnetka. Ta posnetek vsebuje podatke o reliefu, vodah, stavbah, infrastrukturnih vodih (elektrika, vodovod, kanalizacija, cesta itd.) ter drugih pomembnih elementih na zemljišču.

gradnja hiše postopek2

Projektna naloga za arhitekta

Pred srečanjem z arhitektom je priporočljivo določiti izhodišča in želje ter jih zapisati v projektno nalogo. Ta dokument služi kot osnova, ki omogoča arhitektu, da bolje razume vaše potrebe in želje. Vključuje informacije o namembnosti objekta, željenih prostorih, estetskih preferencah in drugih pomembnih vidikih. Pred pridobitvijo projektnih dovoljenj je ključno pripraviti idejno zasnovo ali skico predvidenega objekta. Ta mora vsebovati vse zahteve in pogoje, navedene v lokacijski informaciji ali prostorskem urbanističnem planu občine. Gradnja hiše postopek za pridobitev projektnih pogojev zahteva, da se izdelano idejno zasnovo skupaj z vlogo pošlje na različne naslove kot so elektro, vodovod, komunala, toplovod, ARSO, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine in drugi.

Izdelava projektne dokumentacije

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se projektant ravna po naročilu investitorja ter upošteva predpise in pravila stroke. Vključuje arhitekturne, gradbenotehnične, krajinskoarhitekturne in druge rešitve, ki določajo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta. Cilj je zagotoviti, da je objekt v skladu z vsemi predpisi, prostorskimi akti ter zahtevami, ki so osnova za izdajo mnenj. Ko je projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja pripravljen, ga je treba predložiti vsem inštitucijam, ki so predhodno izdali projektne pogoje. Te inštitucije na podlagi projektne dokumentacije in upoštevanih projektnih pogojev izdajo ustrezna mnenja.

gradnja hiše postopek3.4

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Gradnja hiše postopek se nadaljuje s predložitvijo projektne dokumentacijo v pisni obliki in na elektronskem nosilcu, skupaj z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, na pristojni upravni enoti. Upravni organ na podlagi projektantskega predračuna izračuna upravno takso, ki jo je treba poravnati pred izdajo dovoljenja. Poleg tega je potrebno predložiti odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, ki ju izda občina. Rok za izdajo odločbe o zahtevi za gradbeno dovoljenje je dva meseca od vložitve popolne zahteve, po njegovem prejemu pa je potrebno počakati dodatnih 15 dni, da postane pravnomočno.

postopek gradnje hiše

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Za objekt je obvezna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). V tej fazi so ključni načrti konstrukcij oziroma statika, načrt elektro in strojnih inštalacij. Po dogovoru se izdela tudi načrt notranje opreme. Pomemben del načrta PZI je tudi popis obrtniških in inštalacijskih del (GOI del), ki natančno opisujejo izvedbo in so osnova za nadaljnje korake v procesu. Postopek gradnje hiše se nadaljuje z zakoličenjem objekta. Pred začetkom dela na zahtevnem ali manj zahtevnem objektu, razen prizidave, je obvezno izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz dovoljenja in dokumentacije za izvedbo. V procesu ima nadzornik ključno vlogo.

Uporabno dovoljenje

Gradnja hiše postopek se po dokončanju del nadaljuje z vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. K zahtevi se priložijo izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta ter drugi dokumenti v skladu s posebnimi predpisi. Pridobljeno uporabno dovoljenje je pogoj za začetek uporabe objekta. Upravna enota izda uporabno dovoljenje po tehničnem pregledu v 15 dneh od vložitve popolne zahteve. Pridobitev uporabnega dovoljenja je ključna za določitev hišne številke in zaključek procesa.

gradnja hiše postopek

Evidentiranje objektov

Po izdaji uporabnega dovoljenja pristojni upravni organ obvesti organ za geodetske zadeve. Na podlagi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja se objekt evidentira v zemljiški kataster, kataster stavb ali kataster gospodarske javne infrastrukture. Ta korak omogoča uradno evidenco in urejanje stanja na zemljišču ter v povezavi z drugimi infrastrukturnimi podatki.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja