Storitve

Kako poskrbeti za ustrezno varnost?

požarni red (3)

Kot lastnik podjetja oziroma delodajalec morate biti dobro seznanjeni z zakonskimi zahtevami glede zagotavljanja varnosti na delovnih mestih. Poskrbeti morate, da ima vsak novi delavec ali delavec, ki ga premestite na drugo delovno mesto opravljen za varstvo pri delu izpit, s katerim dokazuje, da je seznanjen z potencialnimi nevarnimi situacijami, povezanimi z delovnim mestom. Obenem pa je to tudi dokazilo, da pozna vse potrebne preventivne ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno varnost.

Za vsak poslovni ali stanovanjski objekt pa morajo lastniki in uporabniki teh objektov tudi imeti strokovno pripravljen požarni red, ki vsebuje natančna navodila za preprečevanje nastanka požara, obenem pa zagotavlja za boljšo varnost v stavbi. Vendar obstajajo tudi izjeme, saj za nekatere objekte pridobitev te listine ni potrebna.

požarni red2 (3)

V katerih primerih je potreben za varstvo pri delu izpit?

Vsak zaposleni, samozaposleni in vsi, ki so bili razporejeni na drugo delovno mesto, morajo po zakonu imeti opravljen za varstvo pri delu izpit. Enako pa velja tudi za vse, ki so morda ohranili delovno mesto, a so zaradi novosti v proizvodnem postopku in novih zahtev v panogi prejeli nova sredstva za opravljanje dela. Opravljenega pa morajo imeti tudi vsi, ki so zaradi uporabe novih tehnoloških pripomočkov morali opraviti posebno uvajanje.

Na splošno torej velja, da je se za varstvo pri delu izpit opravi ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko vpliva na stopnjo varnosti. Takšne spremembe imajo namreč velik vpliv na nadaljnje izvajanje delovnega procesa. Vendar pa vsebine takšnih preizkusov niso enake za vsako gospodarsko panogo.

Vsebina preizkusa je odvisna od tipa delovnega mesta

V gospodarstvu je veliko število zelo različnih gospodarskih panog in industrij, kar je tudi razlog, da se preizkusi prilagodijo glede na zakonitosti vsake posamezne panoge. Poleg tega pa mora biti za varstvo pri delu izpit prilagojen zakonitostim vsakega posameznega delovnega mesta.

Da bi izobraževanja in za varstvo pri delu izpit potekali povsem v skladu z zakonskimi zahtevami kot tudi zahtevami v povezavi z delovnim mestom, mora izvajalec izobraževanj zagotoviti prilagojene vsebine. Če je znotraj podjetja veliko enakovrednih mest, potem so smiselna skupinska izobraževanja na sedežu podjetja oz. v delovnih prostorih. Dogovorite pa se lahko tudi za varstvo pri delu izpit za posameznike.

požarni red1 (3)

Strokovno pripravljen požarni red zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti

Vsak lastnik poslovnega objekta mora imeti ustrezno izdelano dokumentacijo, s katero zagotavlja, da je uvedel vse potrebne ukrepe za preprečevanje nastanka nevarnosti izbruha ognja. Skupaj z izdelano oceno tveganja, v kateri morajo biti navedene vse morebitne nevarnosti v stavbi, skrbno izdelan in strokovno sestavljen požarni red zagotavlja, da je lastnik objekta poskrbel za vse ukrepe za zmanjšanje nevarnosti v okviru delovnega ali bivalnega okolja.

Ne glede na to, ali ste lastnik stanovanjske ali poslovne stavbe, z ustrezno izdelano dokumentacijo zagotavljate, da ste storili vse za preprečevanje požarov oziroma nesreč, v katerih lahko pride do eksplozije oziroma ognja. Urejen požarni red je pogoj za vsakega lastnika poslovnega oziroma stanovanjskega objekta, obenem pa ga morajo imeti tudi vsi uporabniki.

varstvo pri delu izpit1 (1)

Kaj mora biti vanj vključeno?

V prvi vrsti mora požarni red navajati vse preventivne in aktivne ukrepe, ki so potrebni za pravilno ravnanje v primeru morebitnega izbruha ognja v objektu. Navedeni ukrepi morajo ustrezno odražati realne delovne oziroma bivalne razmere v objektu. Poleg preventivnih ukrepov pa mora vsebovati tudi natančna navodila, kako ravnati v primeru nesreč.

Navodila morajo vsebovati natančno opredelitev vseh potrebnih postopkov, s katerimi se zagotavlja ustrezno ravnanje v primeru nesreč. Obenem to pomeni, da mora požarni red jasno navajati tudi vse odgovorne osebe, ki bodo posamezne ukrepe oziroma postopke izvajali. Odgovorna oseba je torej lahko zaposleni oz. stanovalec ali tudi obiskovalec objekta. V navodilih morajo biti natančno navedene vse njihove naloge in dolžnosti. A tudi tu obstaja nekaj izjem, ki veljajo za določene vrste objektov.

varstvo pri delu izpit (2)

Kaj mora vsebovati obvezna spremna dokumentacija?

Z zakonom so določeni tudi obvezni elementi, ki jih mora vsebovati spremna dokumentacija. V njej morajo biti natančno zajeti ukrepi za hitro in učinkovito intervencijo ter evakuacijo. Vsebovati pa mora tudi vse potrebne preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšujete nevarnost eksplozij in vžiga gorljivih odpadkov ter električnih, plinskih in elektronskih naprav.

V spremnih dokumentih je treba predvideti tudi število uporabnikov objekta in prostorov v njem glede na njegovo namembnost. Pazljivo pa morate navesti vse vrste kontrol in načinov izvajanja vseh predvidenih ukrepov, kar vključuje tudi ustrezna izobraževanja oziroma usposabljanja.

varstvo pri delu izpit.2

Za katere objekte požarni red ni potreben?

Kljub temu, da na splošno velja, da ga morajo izdelati vsi lastniki in uporabniki poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov, pa obstaja nekaj izjem. Tako ga ni treba pridobiti, če ste lastnik oziroma uporabnik nestanovanjske kmetijske stavbe, če v njej ne izvajate registrirane dejavnosti kmetijstva, gozdarstva ali lova.

Obvezen ni tudi za lastnike in uporabnike dvostanovanjskih in enostanovanjskih stavb, objektov, kjer se nahajajo javne sanitarije in nadstreškov za potnike na postajališčih. Ravno tako požarni red ni obvezen za lastnike kapel, glasbenih paviljonov, kolesarnic in kulturnih objektov, kot tudi ne za lastnike objektov žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic ali svetilnikov in podobnih signalizacijskih stavb.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja